Funksjonell dokumentasjon

Dette er en totaloversikt over hvilke scenarioer VKP støtter i dag, både innenfor journalføring i EPJ og uthenting fra EPJ. Scenarioene er både innen kategorien "Trygghet og mestring" og "Digital hjemmeoppfølging".

"Alarmhåndtering og oppfølging", "medisineringsstøtte"

Begrepet "Trygghet og mestring" rommer både trygghetsskapende teknologier og mestringsteknologier. Eksempler på teknologier er trygghetsalarmer, sensorer, lokaliseringsteknologi og medisindispensere. I VKP-sammenheng inkluderes også informasjon tilknyttet oppfølging, for eksempel fra et responssenter.

Begrepet "Digital hjemmeoppfølging" rommer teknologi som muliggjør at tjenestemottakere følges opp fra sitt eget hjem. Eksempler på data som er aktuelle innenfor digital hjemmefølging, er måledata (puls, oksygenmetning, temperatur, vekt osv.) og spørreskjemaer.

Scenarioer

Under følger en oppsummering av alle brukerhistorier tilhørende Trygghet og mestring-kategorien. Nærmere informasjon om de enkelte brukerhistoriene eller omkringliggende spesifikasjon finnes på tilhørende undersider.

Journalføring

Medisineringsstøtte

Normal utlevering

Pasienten mater selv ut medisinen sin fra dispenseren.

Les mer her.

Medisineringsstøtte

Avvikshåndtering

Det skjer et avvik med selve medisindispenseren eller i tilknytning til den. Dette kan f.eks. være at medisin ikke ble utlevert til planlagt tid, feil med multidoserull eller at medisindispenseren har blitt åpnet.

Les mer her.

Medisineringsstøtte

Assistert utlevering

Pasienten får hjelp til å mate ut medisinen sin fra dispenseren.

Les mer her.

Medisineringsstøtte

Forhåndsutmating

Forhåndsutmating av medisiner ved reise.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Pasientvarslingsanlegg

Det går en alarm som lukkes og journalføres uavhengig av oppfølgingen.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Planlagt digitalt tilsyn

Det utføres et planlagt digitalt tilsyn, potensielt etterfulgt av annen oppfølging.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Kamerasensor

En kamerasensor detekterer en hendelse og varsler oppfølgingstjeneste, eventuelt med stillbilde inkludert.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Responssenter

Et responssenter mottar varsel, utfører oppfølging og ruter eventuelt ansvaret videre til annen instans før hendelsen journalføres.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Digitalt tilsyn

Det utføres et behovsstyrt digitalt tilsyn som journalføres automatisk ved avsluttet tilsyn.

Les mer her.

Alarmhåndtering og oppfølging

Resp.senter m/ digitalt tilsyn

Et responssenter mottar varsel, utfører oppfølging ved hjelp av digitalt tilsyn og ruter eventuelt ansvaret videre til annen instans før hendelsen journalføres.

Les mer her.

Kommunikasjon

Medisindispenser

Blablabla

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Spørreskjema uten spm/svar

En enkelt skjemabesvarelse har utløst varsel, og dette ønskes journalført sammen med et oppfølgingsnotat.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Spørreskjemaer og målinger

Et sett med skjemabesvarelser og målinger blir håndtert i sammenheng, og ønskes journalført samlet.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Ikke utført handling

En tjenestemottaker utfører ikke en forventet handling på forventet tidspunkt - for eksempel utføring av måling eller utfylling av spørreskjema.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Sammenstilte resultater

Et sett med skjemabesvarelse(r) og måling(er) blir håndtert av tjenestemottaker, og DHO-systemet sammenstiller resultatet i tekstform. Teksten sendes over sammen med tjenestemottakers beskrivelse av oppfølgingen.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Spørreskjema med spm/svar

En enkelt skjemabesvarelse har utløst varsel, og dette ønskes journalført sammen med et oppfølgingsnotat. Det ønskes at spørsmålene og svarene også inkluderes i journalnotatet.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Aggregert varsel

Et sett med spørreskjemaer og målinger blir håndtert i sammenheng, og ønskes journalført samlet. DHO-systemet har logikk som gir et samlet varsel på toppen av enkeltvarslene.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Inaktiv tjenestemottaker

En tjenestemottaker utfører ingen planlagte handlinger innenfor et gitt tidsrom.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Et sett med spørreskjemaer

Et sett med flere skjemabesvarelser blir håndtert i sammenheng, og ønskes journalført samlet.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Et sett med målinger

Et sett med målinger sendes uten tilhørende varsler eller oppfølging, typisk for å deles med kurvesystem.

Les mer her.

Digital hjemmeoppfølging

Enkeltnotat

En tjenesteutøver skriver et generelt notat om en pasient, som ikke er tilknyttet et spesifikt varsel.

Les mer her.

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.