Overordnet

For å ta i bruk VKP må man først ta kontakt med oss. Dette gjøres ved å sende en mail til VKP@nhn.no. Under listes de andre formelle sakene som må på plass. For teknisk informasjon om hvordan man bruker APIene se Slik bruker man APIene .

Når en VFT-leverandør ønsker å integrere seg til VKP må følgende gjøres:

 1. VFT-leverandøren må være godkjent som tredjepartsleverandør av NHN (dersom de ikke allerede er godkjente fra før)

 2. VFT-leverandør må få en (per kommune) HelseID-klient for å kunne autentisere seg

 3. Hvis man skal benytte seg av STU3-versjonen av APIene så må VFT-leverandør registreres i Adresseregisteret (AR). I R4-versjonen har vi valgt å gå vekk fra HER-ider for identifisering av mottaker og avsender

Godkjenning som tredjepartsleverandør i helsenettet

 • Miljøet tjenestene produseres i og leveres fra går gjennom en teknisk og sikkerhetsmessig vurdering og godkjenning hos Norsk Helsenett

 • Det må inngås egen avtale. Denne forplikter bl.a. leverandøren til å etterleve sektorens krav til informasjonssikkerhet gjennom Norm for informasjonssikkerhet.

 • Send mail til kundesenter@nhn.no "Vi ønsker å bli godkjente som tredjepartsleverandør i helsenettet slik at vi kan integreres med Velferdsteknologisk knutepunkt."

Bestilling av HelseID-klient(er)

VKP bruker HelseID for maskin-til-maskin autentisering, det betyr at man må ha en HelseID-klient for å gjøre spørringer mot VKP.

 • HelseID-klienten vil bli knyttet til en enkelt kommune, så hvis VFT-systemet skal brukes i flere kommuner må man sende inn en bestilling per kommune.

 • Hver HelseID-klient vil ha et sett med Scopes som indikerer hvilke API-operasjoner man har tilgang til i VKP. Se "Slik bruker man APIene" for mer informasjon om scopene.

 • Man må generere opp RSA-nøkler (public/private) for hver klient der HelseID skal ha public-delen.

 • For testing i vårt testmiljø kan man bruke dette forenklede skjemaet for å bestille av HelseID-klient.

 • Ta kontakt med VKP for å få bestillingskjema for produksjon.

 • Bestillingen sendes til kundesenter@nhn.no.

 • HelseID gjør en code review for å se at implementasjonen av HelseID er sikker.

Mer informasjon om hvordan VKP bruker HelseID finner man under "Slik bruker man APIene". 

Registrering i AR - Kun nødvendig for STU3-apiene

VFT-leverandør sender bestilling til kundesenter@nhn.no. Følgende informasjon må være inkludert i bestillingen:

 • Henvisning til VKP-prosjektet, gjerne med referanse til kontaktperson(er) i prosjektet

 • Navn og organisasjonsnummer tilhørende VFT-virksomhet

 • Kontaktperson hos virksomheten

 • Navn på kommune(r) som VFT-leverandøren skal kommunisere med. Disse skal opprettes som kommunikasjonspart av type "Responssentertjeneste" tilknyttet VFT-leverandøren i Adresseregisteret

Forespørselen kan eksempelvis se slik ut:

Hei,
I forbindelse med oppkobling mot Velferdsteknologisk knutepunkt (referanse: Stein Thelle, stein.thelle@nhn.no) ønsker vi å opprette XXX i Adresseregistreret dersom dette ikke allerede eksisterer. Org.nr: XXX. XXX XXX kan oppføres som kontaktperson. Vi ønsker samtidig at XXX kommune og XXX kommune opprettes som kommunikasjonsparter av typen "Responssentertjeneste" under vår virksomhet.

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.